Chenxin Wang
thumbnail2.png

Hi, I’m Chenxin Wang

A multi-disciplinary UX/UI designer working hard to make tech more approachable.